top of page

Vi er en idémyldringsarena på NMBU som drives av og for studenter. Under hvert arrangement løser studenter by- og stedsutviklingsproblemer - i samarbeid med næringslivet og akademia.

Urban Lab ligger under senteret SITRAP på Fakultet for landskap og samfunn på NMBU. Arbeidsgruppa vår består av 10 studenter.

IMG_9835.jpg

Idémyldring for bedre stedsutvikling

Urban Lab og Bærekraft

Vi jobber for å bidra både direkte og indirekte i arbeidet mot å nå bærekraftsmålene. Direkte jobber vi for å redusere ressursbruken knyttet til våre arrangementer og i vår daglige drift. Vårt viktigste bidrag er nok likevel ikke det vi gjør selv, men alle de gode idéene og løsningene som kommer ut av case-arbeidet på våre arrangementer.


Siden valget av problemstilling vil være veldig åpent og opp til hver enkelt gruppe, er det vanskelig å peke ut alle de relevante bærekraftsmålene og delmålene. Vi har pekt ut noen av de vi mener vil være de viktigste, både dirkete og indirekte, men det er ikke en utfyllende liste. Vi gjør selvsagt det vi kan i vår lille krok i verden for at vi sammen skal klare å nå alle 17.

4 - God Utdanning

«Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»

Våre arrangementer skal gi studentene erfaring med tverrfaglig kreativ problemløsning knyttet til reelle case-områder. Dette er et supplement til den teoretiske utdanningen som studentene får på hver enkelt linje. Målet er å gjøre studentene som uteksamineres fra NMBU bedre i stand til å finne gode, bærekraftige løsninger på de utfordringemene de vil møte i arbeidslivet. Delmål 4.7 er spesielt relevant, fordi det handler om å gi alle elever og studenter kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling.

mål 4- bokmål.png

11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

«Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige»

Gruppene fritt til å vege problemstillinger selv på våre arrangementer, så lenge de har en eller annen tilknytting til det aktuelle case-området. Men, case-området vil være et fysisk avgrenset område, og bærekraft vil være i fokus på alle arrangementene. De fleste bidragene vil derfor være knyttet til bærekraftige byer og lokalsamfunn på én eller annen måte.

Vi ser på delmål 11.3, 11.6, 11.7 og 11.b som spesielt relevante for oss. Det er fordi de handler om bærekraftig og inkluderende planlegging og utvikling av byene og lokalsamfunnene våre. Dette er tema som kommer til å bli sentrale i case-arbeidet på våre arrangementer. Gjennom vårt samarbeid med private og offentlige aktører vil vi ikke bare legge til rette for at gruppene kommer fram til gode bidrag, men også at løsningene skal kunne testes ut i praksis ila. relativt kort tid.

mål 11- bokmål.png

13 - Stoppe klimaendringene

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer)»

Å stoppe klimaendringene og redusere konsekvensene av dem er den største utfordring vi står ovenfor. Gjennom å sette sammen tverrfaglige grupper med kompetanse fra forskjellige studieretninger på bærekraftsuniversitet NMBU, håper vi at løsningene de kommer fram til vil være bærekraftige på mange forskjellige måter. Noen grupper vil kanskje jobbe med løsninger som reduserer utslippene, mens andre jobber med løsninger som gjør oss bedre i stand til å tilpasse oss et endret klima.

Delmål 13.1 handler om å styrke evnen vår til å tilpasse oss et endret klima. Dette er spesielt relevant fordi det vil være et viktig fokusområde innenfor planleggingsfagene og andre fag i de kommende årene. Vi ser også på delmål 13.2, som handler om å få tiltak mot klimaendringer inn i politikk, strategier og planleggingsarbeid, som spesielt relevant. Vi ønsker gjennom vårt samarbeid med eksterne aktører å sette bærekraftsarbeid og kampen mot klimaendringene på dagsorden, men også å implementere innovative løsninger fra vårt casearbeid så raskt som mulig.

mål 13- bokmål.png

Bærekraft

Formålet med Urban Lab formål er å gi NMBU-studentene erfaring med å finne gode, bærekraftige løsninger for framtiden. I dette arbeidet skal vi samtidig gi studenter mer praktisk og yrkesrelevant erfaring

Bærekraft vil stå sentralt i vurdering av bidragene i idékonkurransene, men vi jobber også med det i vårt daglige arbeid. Vi streber mot å alltid jobbe  med et part utvalgte av FNs bærekraftsmål i bakhodet.

bærekraft-03.png
bottom of page